07

قابل توجه دانشجويان کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق انتقال و توزيع

قابل توجه دانشجويان کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق انتقال و توزيع

دانشجويان داراي پروژه کارشناسي در ترم جاري بايد طبق آيين نامه جديد گروه مهندسي برق اقدام به تصويب و انجام پايان نامه خود نمايند.

براي دريافت آيين نامه و فرم هاي مربوطه به پرتال دانشگاه قسمت گروه هاي آموزشي ، گروه مهندسي برق مراجعه فرماييد.

مدير گروه مهندسي برق

تعداد مشاهده خبر: (2308)
گروه خبر: برق
کد خبر: 1102