واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 31 شهریور 1399

اخبار

بازدید 3 ساعته رئیس شورای عالی معماری دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس واحد پردیس عضو شورای عالی معماری همراه سایر اعضای شورا از سایت واحد علوم و تحقیقات
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 30 تیر 1393
  • بازدید 3 ساعته رئیس شورای عالی معماری دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس واحد پردیس عضو شورای عالی معماری همراه سایر اعضای شورا از سایت واحد علوم و تحقیقات


بازدید 3 ساعته رئیس شورای عالی معماری دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس واحد پردیس عضو شورای عالی معماری همراه سایر اعضای شورا از سایت واحد علوم و تحقیقات

مهندس محسن هاشمی، رئیس شورای عالی معماری دانشگاه آزاد اسلامی به همراه اعضاء این شورا از سایت علوم و تحقیقات بازدید کردند. 

بازدید از ساختمان فرهیختگان، دانشکده صنایع غذایی، کتابخانه دکتر حسن حبیبی، سایت و ساختمان های آموزشی و پارکینگ طبقـانی و بحث و تبادل نظر در مورد تجمیـع ساختمان های واحدهای مستقر در تهران از اهداف این بازدید بود. در این بازدید اعضای شورای عالی معماری به بحث و تبادل نظر پیرامون معماری ساختمان ها و ساخت و سازهای آتی دانشگاه پرداختند.