(آرشیو ماه بهمن 1394)

08
ارتقای مرتبه علمی دکتر مهدی علی احیایی به مرتبه دانشیاری با حکم دکتر میرزاده
چکیده: دکتر فرح حبیب ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس اظهار کرد: با حکم ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی، مهدی علی احیایی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت. وی این رتبه را به ایشان تبریک داشت و اعلام داشت قطعاً کسب این جایگاه، حاصل تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه  ایشان به منظور نیل به اهداف علمی،پژوهشی طی سالهای متمادی دراین دانشگاه بود... ادامه »