آدرس : شهر جديد پرديس-فاز 4 خیابان فردوس 7
تهران 135/16555 


کد پستي:1658174583

تلفن : 11-76281010-021

جهت استفاده از ماژول می بایست تنظیمات آن را انجام دهید.