واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 14 تیر 1399

گروه دروس عمومی و معارف

ابوطالب مختاری

ابوطالب مختاری

  • مدیر گروه: ابوطالب مختاری
  • کارشناس رشته: