واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 11 اسفند 1399

گروه دروس عمومی و معارف

ابوطالب مختاری

سجاد فضلعلی

  • مدیر گروه: سجاد فضلعلی
  • کارشناس رشته: