واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 30 مهر 1399

گروه مهندسی صنایع

دکتر مهرداد قطره نبی

دکتر مهرداد قطره نبی