واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 31 شهریور 1400

گروه مهندسی صنایع

دکتر مهرداد قطره نبی

دکتر مجید عبداله زاده