مدیر گروه: مصطفی سفیدگر                                                                                                                                                      
کارشناس گروه: حسین آقاجانی
 


          رشته                      
          گرایش                        مقطع                             چارت دروس                                سرفصل وزارت علوم                    
     مهندسی صنایع

   کارشناسی پیوسته  دانلود  دانلود
حداقل
فایلهای مهم