واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 14 تیر 1399

گروه مهندسی صنایع

دکتر مهرداد قطره نبی

دکتر مهرداد قطره نبی