واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 04 بهمن 1400

گروه مهندسی صنایع

دکتر مهرداد قطره نبی

دکتر مجید عبداله زاده