مدیر گروه: دکتر علیرضا خدایاری

کارشناس رشته: معصومه قادری

اعضای هیات علمی گروه صنایع
رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
 مهندسی صنایع
 
 کارشناسی پیوسته
 دانلود  دانلود
کمينه
فایلهای مهم
 عنوان