واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 05 بهمن 1399

گروه مهندسی صنایع

دکتر مهرداد قطره نبی

دکتر مجید عبداله زاده