واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 30 آبان 1398

گروه مهندسی صنایع

دکتر مهرداد قطره نبی

دکتر مهرداد قطره نبی