واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 18 فروردین 1399

گروه مهندسی صنایع

دکتر مهرداد قطره نبی

دکتر مهرداد قطره نبی