راهنماي مشاهده فيش حقوق
 
جهت مشاهده فيش حقوقي پس از وارد نمودن كد ملي و شماره حساب با گذرواژه كه به صورت پيش فرض 1234 مي باشد نسبت به اخذ فيش حقوقي اقدام نمائيد.
بديهي است پس از ورود به سيستم مي توانيد گذر واژه را به دلخواه تغيير دهيد

مشاهده فيش حقوق كاركنان و اساتيد هيات علمي