واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 30 شهریور 1398

دستاوردهای پژوهشی

آدرس : شهر جديد پرديس-فاز 4 خیابان فردوس 7  |
تلفن : 11-76281010 

* دستاوردهای پژوهشی سال 95

* دستاوردهای پژوهشی سال 94

* دستاوردهای پژوهشی سال 93

* دستاوردهای پژوهشی سال 92