اعضای شورای فرهنگی:
آقای دکتر حسین عباسپور، عضو و رئیس شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی 
آقای حجت الاسلام و المسلمین سراج، نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی واحدهای رودهن و پردیس و عضو شورای فرهنگی
آقای مجتبی همت نجفی، عضو و دبیر شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی 
آقای دکتر حسین کیهانی، عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی
آقای دکتر روزبه زمانیان، عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی
آقای وحید استدی، عضو دانشجو در شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی
آقای محمد رضا آقاپور، نماینده بسیج دانشجویی و  عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی
آقای دکتر ابوطالب مختاری، مدیر گروه دروس عمومی و عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی
خانم روشنک احمدی،  نماینده دانشجویی و عضو شورای فرهنگی