کمينه
رئيس فعلي


دکتر فرح حبیب

استاد پایه18 

از دیماه 1392تا کنون

ایمیل:

  pres@pardisiau.ac.ir

f.habib@srbiau.ac.ir

تلفن:76281630 - 021