کمينه
معرفي روساي پيشين

 

 

 

مرحوم حجه ااسلام حاج سید داوود فهمی

دوره ریاست: 1386-1385

 

دکتر مالک میرهاشمی

دوره ریاست: 1391-1386

 

دکتر نوروز هاشم زهی

دوره ریاست: 1392-1391


دکتر فرح حبیب

دوره ریاست: 1392-1395