واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 31 شهریور 1400

آموزشیار

 

سامانه مجازی(وادانا)

ورود به سامانه دانشجویان 

ورود به سامانه اساتید

ورود به سامانه پرسنل

 

((لطفا قبل از ورود به سامانه ها به راهنما توجه نمایید))

راهنمای استفاده از سیستم آموزشیار

راهنمای دانشجویان: رمز عبور و کد ملی به شرح ذیل است: / دانلود فیلم آموزشی دانشجویان / لینک  ورود دانشجویان


   راهنمای اساتید: راهنمای اساتید به شرح ذیل است. (کد پرسنلی همان کد استادی واقع در سیدا میباشد)    دانلود فیلم آموزشی اساتید