واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 14 آذر 1399

گروه حقوق مقاطع تکمیلی

دکتر رسول ملکوتی

دکتر رسول ملکوتی

  • مدیر گروه: دکتر رسول ملکوتی
  • رشته تحصیلیحقوق و علوم سیاسی
  • کارشناس رشته: ابراهیم رحیمی
  • اعضای هیات علمی گروه حقوق: مشاهده اعضای هیات علمی
رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
حقوق تجارت بین الملل کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
 عنوان