مدیر گروه: دکتر رسول ملکوتی

رشته تحصیلی: حقوق و علوم سیاسی

کارشناس رشته: ابراهیم رحیمی

اعضای هیات علمی گروه حقوق

 

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
 حقوق   تجارت بین الملل  کارشناسی ارشد ناپیوسته  دانلود  دانلود
 حقوق  جزا و جرم شناسی  کارشناسی ارشد ناپیوسته  دانلود  دانلود