مدیر گروه: دکتر فهیمه معتضدیان

مقاطع تحصیلات کاردانی و کارشناسی

کارشناس رشته: فاطمه فرحی

اعضای هیات علمی گروه معماری

 

رشته مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
 نقشه کشي معماري-معماري
کاردانی پیوسته
 دانلود
 دانلود
 علمي کاربردي معماري
 کارشناسی ناپیوسته  دانلود
 دانلود
مهندسی معماري - 96 به قبل
 کارشناسی پیوسته  دانلود  دانلود
 مهندسی معماري - 97 به بعد
 کارشناسی پیوسته
 دانلود  دانلود