تلفن مستقیم:76281667-021

فکس:76294220-021

تلفن همراه: 09016599007

پست الکترونیک: herasat@pardisiau.ac.ir                     


 

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید