دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس

آدرس : شهر جديد پرديس-فاز 4 خیابان فردوس 7
تهران 135/16555 
کد پستي:1658174583
تلفن : 11- 76281010-021