مجتبی همت نجفی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
ایمیل : najafi@pardisiau.ac.ir

دانلود ندای فرهنگ


 
 یکی از محوری ترین و حساس ترین معاونت های دانشگاه که ارتباط مستقیم با دانشجویان داشته و فراهم کننده امکانات رفاهی و فرهنگی دانشجویان می باشد. معاونت دانشجویی فرهنگی است. معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه با توجه به مسئولیت آن در زمینه فرهنگ سازی و جامعه پذیر ساختن دانشجویانو تامین نیازها و خواسته های رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان به عنوان پل اصلی ارتباط دانشجو با دانشگاه مطرح است و با در نظر گرفتن اینکه مخاطبان و مشتریان این معاونت ترسیم کنندگان آینده جامعه هستند ارزشمندی فعالیتهای این حوزه بیش از پیش آشکار می شود.
 عنوانتاریخ ویرایشحجم 
بخش نامه ها و فرم های فرهنگی1393/07/19نامشخصدانلود

تلفن تماس: 11 - 76281010 مکان: ساختمان فاز 6 - طبقه سوم- دفتر فرهنگ اسلامی واحد

داخلی: 108 

ریشه » آلبوم بدون عنوان جستجو برچسب