مهندس سپهر رنجبر

 
جستجو برچسب 

الف -زمینهای واحد:
1-     فاز 4 (5500متر مربع)
2-    فاز 6 (سایت 25 هکتار)
ب- ساختمانهای در حال بهره برداري:
1-  ساختمان شماره یک با مساحت 1700 مترمربع (فاز4)
2-  ساختمان شماره دو با مساحت 2200 مترمربع   (فاز4)
3-   سوله سلف و آشپزخانه به مساحت 300 مترمربع  (فاز4)
4-  ساختمان اداری و آموزشی طرح 1074 با مساحت 9928 متر مربع (فاز 6)
5- سردر به مساحت200 مترمربع  (فاز6)

6- ديوار کشي به مساحت 2200 متر طول(فاز6)

ج-پروژه های در حال ساخت :
1- ساختمان اداری و آموزشی با مساحت 12500 متر مربع (فاز 6) 

که تا اواخر سال 94 قابل بهره برداري مي باشد.

2- فاز اول محوطه سازي سايت  25 هکتاري و اجراي پارکينگ دانشجويي

3- ايجاد راه دسترسي ورود و خروج به سردر دانشگاه از جاده اصلي
د پروژه هاي در حال برگزاري مناقصه:
1- سلف سرويس و مهمانسرا با مساحت 4500 متر مربع (فاز 6)
که تا اواخر سال 94 قابل بهره برداري مي باشد.
ه-پروژه های طراحی  شده:

1- ساختمان کارگاهی به مساحت 4900 متر مربع

2- سوله ورزشی به مساحت 2500 متر مربع

3- استخر به مساحت 2000 متر مربع

که عمليات اجرايي کليه پروژه هاي فوق به شرط تامين نقدينگي در بهار سال 1394 آغاز خواهد گرديد.