واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 04 بهمن 1400

معاون علمی

دکتر سولماز قیصری  

سمت: معاون علمی

 • مدرک تحصیلی:  دکتری مهندسی کامپیوتر
 •  
 • ایمیل: so_gheisari(at)pardisiau.ac.ir

 •  

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه و اعتلای فرهنگ و تمدن بشری ما دانشجویان و اعضاء هیأت علمی.

 • اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
 • اصل رعایت حقوق: الترام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان ( انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
 • اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
 • اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
 • اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب­داری غیرعلمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
 • اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان­ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
 • اصل احترام: تعهد به رعایت حریم­ها و حرمت­ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
 • اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
 • اصل برائت: التزام به برائت­جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه­ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می­آ­لایند.