معاون آموزشی و پژوهشی: دکتر روزبه زمانیان

دکتري شهرسازی
ایمیل : : education@pardisiau.ac.ir
 

مدیر کل آموزش:  دکتر عباس معظمی گودرزی

دکتري مهندسي کشاورزي –تغذیه از دانشگاه آزاد اسلامی
ایمیل : : education@pardisiau.ac.ir
 

مدیر کل آموزش:  دکتر عباس معظمی گودرزی

دکتري مهندسي کشاورزي –تغذیه از دانشگاه آزاد اسلامی
ایمیل : : education@pardisiau.ac.ir