بیژن خسرونژاد جن قشلاقی

کارشناسی ارشد ریاضیات برنامه ریزی و تحقیق در عملیات
ایمیل : bkh@pardisiau.ac.ir

دانلود رزومه

تلفن: 76281670 - 021

 
 

آموزش عالی شاخص اصلی پیشرفت یک کشور محسوب می شود و موجبات رقابت پویای یک کشور را در منطقه و جهان فراهم می کند. رسالت اصلی آموزش عالی تولید علم و تحقق سند چشم انداز کشور در حوزه جنبش نرم افزاری می باشد. حوزه معاونت اداری مالی متولی حمایت و پشتیبانی از عملکرد کلیه اجزا سازمان بوده و در نقش هسته حمایتی عمل می نماید. این حوزه در عین رعایت کلیه قوانین و مقررات به خدمت رسانی و پشتیبانی از برنامه های دانشگاه پرداخته و در جهت تحقق رسالت دانشگاه گام برمیدارد.