واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 31 شهریور 1400

ریاست واحد

 

دکتر حسین عباسپور

  • سال تولد: 1354
  • محل تولد: رفسنجان
  • مدرک تحصيلی: دکتری تخصصی
  • گرایش: زیست شناسی فيزیولوژی گياهی
  • مرتبه علمی: دانشيار پایه 17
  • ایمیل: pres@pardisiau.ac.ir
  • عضو هيات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال (هياْت علمی)
  • گروه زیست شناسی

كارشناسی: دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید باهنر كرمان، گروه زیست شناسی،1373-1377

كارشناسی ارشد: دانشكده علوم پایه دانشگاه تربیت معلم تهران، گروه زیست شناسی،1378-1380

دكتری: دانشكده علوم پایه دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، گروه زیست شناسی،1380-1384

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اناراز مرداد ماه سال 86 تاآبان ماه 88
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ازآبان ماه سال 88 تا اسفند ماه 95
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس از اسفند ماه سال 95 تا كنون
رییس شورای دانشجویی منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی از سال 89 تا 92
رییس شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان از سال 94 تا 96
مدیر مسئول مجله انگلیسی International Journal ofNuts and Related Sciencesاز سال 1388 تا كنون
عضو شواري كمیته تجدید نظر انضباطی دانشجویی منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی از سال 89 تا 92
عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
رییس کارگروه اداری مالی استان سمنان سال 1393
عضو كمیته انضباطی تجدیدنظر كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
عضو شوراي حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
عضو شورای راهبردی فرهنگی – اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
عضو شوراي امر به معروف و نهی از منكر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
دبیر كمیته منتخب استان سمنان وابسته به هیأت ممیزه مركزی دانشگاه آزاد اسلامی
عضو كمیسیون دائمی هیأت امنای استان سمنان از سال 1394 تا 1396

بررسي نقش قارچ های میكوریزی آربوسكولار در ایجاد مقاومت به شوری در گیاه گلرنگ، سال 85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.
مقاوم سازی درختان پسته مناطق كویری در برابر خشكی و شوری با استفاده از میكروارگانیسم ها، سال 86 دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار.
بررسی اثر شوری خاک و آب بر روی كاهش مقاومت درختان پسته رقم كله قوچی در مقابل خسارت سرمازدگی، سال 87 دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
بررسي قارچ های میكوریزی باغات پسته شهرستان دامغان و انتخاب بهترین سویه در ایجاد مقاومت به تنش خشكی در شرایط آزمایشگاه،سال 89 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.
اثر كوركومین بر تكثیرسلولی و بیان ژن هایOCDIو ADAدر سلول های سرطانی پستان ، سال 93، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

فیزیولوژي گیاهي جذب و انتقال مواد غذایي، حسین عباسپور، مركز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرمان، 

خشک میوه هاي درختي ترجمه كتاب Tree Nuts ، حسین افشاري و حسین عباسپور ، مركز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان، 

فیزیولوژي گیاهان چوبي ترجمه كتاب Physiology of Woody Plant ،حسین افشاري.سكینه  سعیدي سار.زهرا اوراقي اردبیلي و حسین عباسپور، مركز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان،

متابولیسم و زیست فناوري گیاهي، حسین عباسپور . رامین كریمي دهكردي، مركز انتشارات دانشگاه آزاد

H. Abbaspour, S. Saeidi-Sar, H. Afshari, M.A. Abdel-Wahhab. Tolerance of Mycorrhiza infected Pistachio (Pistacia vera L.) Seedling to Drought Stress under Glasshouse Conditions. Journal of Plant Physiology 161 (2112) 417– 411.

H. Abbaspour, Investigation of the Effects of Vesicular Arbuscular Mycorrhiza on Mineral Nutrition and Growth of Carthamus tinctorius under Salt Stress Conditions. Russian Journal of Plant Physiology, 2111, Vol. 74, No. 7, pp. 726–731.

Hosein Abbaspour, Effect of salt stress on lipid peroxidation, antioxidative enzymes, and proline accumulation in pistachio plants. Journal of Medicinal Plants Research Vol. 6(3), pp. 726-721, 23 January, 2112 .

H. Abbaspour, H. Afshari and M. A. Abdel-Wahhab, Influence of salt stress on growth, pigments, soluble sugars and ion accumulation in three pistachio cultivars. Journal of Medicinal Plants Research Vol. 6(12), pp. 2762-2743, 31 March, 2112

Shahram Ashraf, Hossein Abbaspour, Study of Soil Properties, Using Kriging and In Inverse Distance Weighting Methods. Advances in Environmental Biology,

Shahram Ashraf, Hossein Abbaspour, Mapping Soil Salinity Using Geostatistical Analyses. Advances in Environmental Biology, 7(11): 3737-3731, 2111

. Shahram Ashraf1, Vahid Ashraf and Hossein Abbaspour, Assessment of land production potential for barley using geographic information system (GIS) method. Indian Journal of Science and Technology Vol. 7 No. 12 (Dec 2111) ISSN: 1147- 6276.

Shahram Ashraf, Ruzanna Manoukyan, Shamsollah Ayoubi and Hossein Abbaspour, Study of variability of some map unit properties and incorporating FAO method and GIS techniques in land suitability evaluation for barley. Indian Journal of Science and Technology Vol. 7, No. 11 (Nov 2111) ISSN: 1147- 6276.

H. Afshari, A.G. Ebadi, H. Abbaspour And M. Shokrzadeh, Measurement of lindane residues in tarom rice samples from different sari city market places of Iran. American-Eurasian Journal of Toxicological Sciences, 8(8): 484-488, 8242.

H. Afshari, A.G. Ebadi, H. Abbaspour and M. Shokrzadeh, Detection of some heavy metals in two most consumed vegetables (Spinacia oleracea L. and Raphanus sativus L) from different sari market place, American-Eurasian J.Agric&Environ., 2(7): 617-616, 2111.

. M.M. Aleagha, M. Pedram, A.G. Ebadi, H. Afshari and H. Abbaspour, Measurement of Chlorpyrifos Residues(organophosphate insecticide) in Apple Fruit in Damavand Region, American Journal of Scientific Research, 45. 57-14, 8244.

Hossein afshari, Mostafa Eftekhari, Abdol Ghaffar Ebadi, Sara Jalali, Hossein Abbaspour, Morteza Sam Daliri and Seyed Rasool Toudar, Effect of different levels of gibberellic acid on seed sprouting of some species of Salvia genus grown in Iran, Journal of medicinal plants research, 7 (12): 7622-7611, 2111.

Hossein afshari, Shahram Ashraf, Miad Faraji, Abdol Ghaffar Ebadi and Hossein Abbaspour, Study of the Effects Irrigation Water Sanity and pH on Production and Relative Absorption of some Elements Nutrient by the Tomato Plant, American Journal of Applied Sciences, 3 (3): 212-212, 2111.

Ghanbar Laei, Mohammad Hassan Khajehzadeh, Hossein afshari, Abdol Ghaffar Ebadi and Hossein Abbaspour, Effect of mycorrhiza symbiosis on the Nacl salinity in Sorghum bicolor, African Journal of Biotechnology, 42 (12): 5577-5121, 8244.

H. Afshari, T. Parvaneh, A.G. Ebadi, H. Abbaspour and H.A. Arab, Studying cold resistance of three commercial cultivars of Iranian almond via ion leakage parameter at different times after chilling, Journal of Food, Agriculture & Environment, 7 (5 and 1): 117-131, 8244.

Hossein afshari, Alireza Iranbakhsh, Abdol Ghaffar Ebadi and Hossein Abbaspour, The survey and measurement of residues of DDT ( Organochlorine Pesticide ) in some consumed vegetables from damghan city market (Semnan Province of Iran), American Eurasian journal of toxicological science, 5(5): 821-848,

Hossein afshari, Alireza Iranbakhsh, Abdol Ghaffar Ebadi and Hossein Abbaspour, Determination of Dieldrin Residue in Some Vegetables from Damghan City Market (Semnan Province of Iran), Middle-East Journal of Scientific Research 7(1): 374-373, 8244.

Majid Safariarabi and Hossein Abbaspour, Study of Assimilate Amount Changes Effect of Flowering in Three Wheat Cultivares onn Grain Filling Rate, Yield and Yield Components in Mazandaran, American-Eurasian J.Agric&Environ Sci., 11(6): 1112-1121, 2111).

Abbaspour H., Fallahyan F. and Fahimi H., Effects of endomycorrhizal fungi and salt stress on nutrient acqusition and growth of Pistacia vera L., Pakistan journal of biological sciences 0(1):7888-7878, 2117.

s.saeedi sar ,H.Abbaspour,H.afshari,s.r.Yaghobi. Effect of ascorbic acid and gibberlin A3 on alleviation of salt stress in common bean(phaseolus vulgaris L)seedlings. Acta physiol Plantarum. 24september2112.

M.Zarei, H.Abbaspour, J.m.Sinaki, F.Ghaderi far. Evaluation of corn hybrids grown at different levels Acid salicylic on improving the components affected by different planning dates in drought condition . America scientist.7.april211201-11

M.Zarei, , J.m.Sinaki,H.rahbari, H.Abbaspour. Effect of planting date and salicylic acid on physiological traits of forage maize hybrids. Iranian journal of plant physiology .december2112.

Z.dastres, H.Abbaspour . Effects of NaCl stress and Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Plant Growth and Absorption of Mineral Nutrition in Pistacia vera L. of Maraveh-tappeh Region. Journal of Nut and related science.302112214-22.

S.portari, H.Abbaspour , J.m.Sinaki. Studying activities of Some Antioxidant Enzymes in two Castor Grade under Drought stress and Nitrogen Fertilizer. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Science .6-may2113-116-111.

M.ghaforolahi,H.Afshari, H.Abbaspour, M.Mohamadi moghadam. Evaluation of almond contamination to aspergillus flavus and aflatoxin in Semnan province . Acta Horticulturae . October 2112.

M.ghaforolahi,H.Afshari, H.Abbaspour, M.Mohamadi moghadam. Evaluation of WalnutContamination to Aspergillus flavus and Aflatoxin Collected from Semnan provinces(IRAN). Acta Horticulturae . October 2112.

A.Sherafati, H.Hokmabadi,H.Abbaspour. Early Splitting and Irregular Cracking Hull on Pistachio Cultivars(pistachio vera L) in the North –East of Iran. Acta Horticulturae. October 2112.

M.mohamadi, H.Abbaspour, M.Hassanshahian. Comparisons of Different Methods for detection of Aflatoxin in Grain and grain products. Acta Horticulturae. October 2112.

R.Ghouchani , H.Abbaspour , M.J.Rusta, S.Saidisar, A.Saed-Moucheshi. Mycorrhizal inoculation can decreases negative effect of salinity on safflower varieties. International journal of Biosciences(IJB).Vol.7,no1102117.

H.Abbaspour, R.Ghouchani, M.J.Rusta, S.Saidisar. Physiiological and mineral nutrient changes in safflower cultivars in response to different salinity level and mycorrhizal inoculation. International journal of Biosciences(IJB).Vol.6,no102117.

Mitra Roshani, H.Abbaspour, Sakineh Saeidi-sar. Toxic Effects of Aluminium on the Activity of antioxidant enzymes, protein content and electrophoretic pattern of polypeptides in different cultivars of kidney beans(Phaseolus vulgarisL). DAMA international journal. Vol302117.

Parham Hazaveh, Abdorreza Mohammadi Nafchi, Hossein Abbaspour. The effects of sugars on moisture sorption isotherm and functional properties of cold water fish gelatin films. International journal of Biological macromolecules. 2117.

Amir Rajabi, Hussein Abbaspour,Jafar Masoud sinaki,Saeid Gharib Bolouk. A study on effects of methyl jasmonate on morphological traits of Hypericum perforatun using leaf and stem explants. Journal of biodiversity and environmental sciences(JBES).vol4,No1031jul2117.

Ali Bagherian,Hossein Abbaspour,Sakineh Saeidisar,Motahareh Mirzaei,Hamid reza Mirzaei, Hamed mirzaei. The effect of garlic extract on Leishmania major Amastigotes:in vitro and in vivo studies.The uarterly journal of school of medicine, Shahid beheshti university of medical sciences. Vol32,No7,winter2117.

Yasaman Taslimi,Farnaz Zahedifard, Sima Habibzadeh, Tahereh Taheri,Hossain Abbaspour1,Alireza Sadeghipour, Elham Mohit,Sima Rafati. Antitumor effect of IP- 11 by using two different approaches:live delivery system and Gene Therapy. Journal of breast cancer .march 2116111(1):37-77.

H.Abbaspour. Contributions of Arbuscular Mycorrhizal fungi to Growth, Biomass and Nutrient status of Pistachio Seedlings under Saline Conditions. Journal of Nuts.6 april 2116.64-47.

Zahra Haghighi Pak, Hossein Abbaspour. Effect of silver Nanoparticle Exposure on Growth, Physiological and biochemical Parameters of Dracocephalum moldavica L. Iranian Journal of Plant Physiology. 16 april 2116.

R.Ghouchani , H.Abbaspour , M.J.Rusta, S.Saidisar. Evaluation of effect of inoculum endo-mycorrhiza fungi on plant pigments and vegetative indices in safflower under salt stress. Arid Biome Scientific and research journal.vol7No102117.

Zahra haghighi pak,Hossein Abbaspour,Naser Karimi,Ali Fatthi. Eco-friendly synthesis and antimicrobial activity of silver nanoparticles using dracocephalum4 moldavica seed extract.MDPI journal.2march2116.

Hossein Abbaspour, Azhir Khalil Aria, Sekineh Saeidi Sar, Mohsen Dehghani Ghanatghestani. Biological removal of cadmium from soil by phytoremediation and its impact on growth parameters, photosynthetic pigments, phenol and malondealdehyde content in Vetiveria zizianoides. Accepted in Iranian Journal of Plant Physiology(Islamic azad university saveh branch). December 12, 2116.

M.R. Salarizadeh, S. Saeidisar, H. Abbaspour, H. Hokmabadi. The Effects of Spermine and Salicylic Acid on Pistachio (Pistacia vera L.) Cultivars (Badami and Qazvini) under Copper Stress. International journal of Nuts.Islamic azad university DAMGHAN branch. 4(2):21-11, 2116.

Hossein Abbaspour, Sahar Soleymanian. The Effect of Aluminium on Antibacterial Properties and the Content of Some Fatty Acids in Microalgae, Chlorella vulgaris Beijernick, under Heterotrophic and Autotrophic Conditions. Journal of Chemical Health Risks Islamic azad university Damghan branch. (2114)

.Shadi Chang, Hossein Abbaspour, Abdorreza Mohammadi Nafchi, Amir Heydari & Majid Mohammadhosseini.  Iranian Foeniculum vulgare Essential Oil and

Alcoholic Extracts: Chemical Composition,Antimicrobial, Antioxidant and Application in Olive Oil Preservation. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 1112, 1121-1131. 23 Dec 2116.

Abbaspour H., Fallahyan F. and Fahimi H. Interaction of endomycorrhizal fungi and salt stresson nutrient acquisition and growth of Pistacia vera L., XVII International Botanical Congress., Viena, Austria, 70 -93 jully 9885

Abbaspour H., Fallahyan F. and Fahimi H., Response of Pistacia vera L. in salt tolerance to inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi under salt stress. IV International Symposium on Pistachio and Almond., Tehran- Iran 22-27, 2117.

Abbaspour H., Fallahyan F. and Fahimi H., Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and salt stress .on activitities of catalase and peroxidase in Pistacia vera L., The first international congress of biochernistry and molecular biology, University of tarbiat modaress,Tehran, Iran 77-75 september9885.

Abbaspour H., Fallahyan F. and Fahimi H., Effects of mycorrhizal fungi of Fe acquisition and growth of Pistacia vera L., The 9 nd symposium of medicinal plants, Tehran faculty of university of agriculture,university of shahed, 98-91 january 9885.

Abbaspour H. and khavarinejad R. A., Effects of salt stress on flavonoids content of Calendula officinalis L. The 79nd Iranian biology conference,faculty of science, university of Hamedan. 2117.

Abbaspour H, Saeidi-Sar S., Investigation of abiotic stress on die-back Pistacia vera L. 38 july 9877, Australia

Abbaspour H, Saeidi-Sar S., Effect of salt stress on lipid peroxidation , antioxidative enzymes , and proline accumulation in pistachio plants. 38 july 9877, Australia

8. Abbaspour H, Saeidi-Sar S., Evaluation of salt tolerance in pistachio plants cv.Akbari, Fandoghi and kalaquchi by physiological characters under greenhouse conditions. 38 july 9877, Australia

Khavarinejad R. A. and Abbaspour H., Effects of salt stress on carbohydrate, protein and prolin of calendula officinalis L. The 7 Iranian conference on plant science and biodiversity,university of Tehran. 2112.

Saeidi-Sar, S. Abbaspour, H., Reduction of poisonous effects of nickel on soybean plants with application of ascorbic acid and gibberellin. 38 july 9877, Australia

Saeidi-Sar, S. Abbaspour, H., Gibberellic acid alleviates the cadmium toxicity in onion (Allium cepa L )seedlings. 38 july 9877, Australia

Jafar Masoud sinaki, Hossein Abbaspour, Armaghan Abedzadeh Neyshaburi. Effect of Deficit Irrigation on Antioxidant Activities in Canola (Brasica napus L.), Conference Molecular Basis of Plant Stress, Sunny Day Black Sea resort, Varna, Bulgaria 21-23 September 2111.

A. Safipour Afshar, F. Saied Nematpour, H. Abbaspour., Tolerance of Plants to Mycotoxins by Genetic Engineering. The first Inernational Symposium on Mycotoxins in Nuts and Dried Fruits, Islamic Azad University Damghan Branch, Iran, Sep,9877.

A. A. Dehpour, H. Abbaspour, A. Safipour Afshar., Study of Alternaria Infected Citrus and Antifungal Activities of Skin ad Fruit Extractions on Growth Rate., Islamic Azad University Damghan Branch, Iran 78-79, Sep,9877.

H. Abbaspour, M. Mohammadi Moghadam, Pistachio Nut Coat Could Reduce Aspergillus flavus Growth and Aflatoxin B7 Production in Pistachio Kernels of Different Cultivars., Islamic Azad University Damghan Branch, Iran 78-79, Sep,9877.

H.abbaspour. Contributions of arbuscular Mycorrhizal Fungi to Growth, Biomass and Nutrient Status of pistachio seedlings under saline conditions. 5th EuCheMs chemistry Congress. Turkey(Istanbul).37 August9871.

H.abbaspour. Roza.Quchani. Sakineh.saeidisar.The role of colonization with arbuscular my corrhizal fungi on resistance of safflower (carthamus tinctorius L.) seed ling under salinity stress. 98TH congress of the scandinavian plant physiology society. Stockholm. 9-73 august 9875

H.abbaspour. The protective effects of vesicular arbusecular mycorrhizal fangi on pistacia (pistacia vera l.) seed ling exposed to drought stress. 98TH congress of the scandinavian plant physiology society. Stockholm. 9-73 august 9875

H.abbaspour. Antibacterial activity of crude ethanolic, methanolic and ethyl acetate of plantago ovate affected by salt stress.international conference on modern research in agricultural science and environment.Malaysia-kuala lampur. 75december,9875.

Elham Zeinalinia, Hosein Abbaspour, RoyaVaziri Javid, Neda Zeinalinia. Evaluation of biomarkers of protein oxidation in patients with cataract.the third national and first international conference on Applied Researches in Biology.April 99،9878,Tehran university.Iran.

Abbaspoor H, Rajabi A, Sinaki J.m. The effect of different concentrations of hypericin hormone stimulates the production of the plant Hypericum.1th international symposium of plant signaling and behavior.St-petersburg,RUSSIA.79-91june9878.

Naser Karimi,Zahra Haghighi Pak, Hosein Abbaspour. Antibacterial Activity of crude ethanolic,methanolic and ethylacetate of Plantago ovate affected by salt stress. International Conference on Modern Research in Agricultural science and Environment. Malaysia-Kuala Lumpur.75December 9875.

Hossein Abbaspour, Zahra Hghighipak, Naser Karimi.Effect of nanosilver with salicylic acid & nano salicylic acid pre-treatment on antioxidant responses in Dracocephalum moldavica L. International conference on NANOMEDICINE and nanobiotechnology. Paris.90-38 sep 9878.