لطفا برای ورود به پست الکترونیک دانشگاه از لینک http://webmail.pardisiau.ac.ir استفاده نمایید.

ایمیل مسئولین دانشگاه


عنوان نام و نام خانوادگی 
ایمیل
 ریاست دکتر حسین عباسپور          
pres@pardisiau.ac.ir
 معاونت مالی اداری بیژن خسرونژاد
finan@pardisiau.ac.ir
 رییس اداره پژوهش دکتر علیرضا خدایاری
research@pardisiau.ac.ir
 معاونت آموزشی و پژوهشی
دکتر روزبه زمانیان
education@pardisiau.ac.ir
 معاونت داشجویی و فرهنگی
 
 رئیس  اداره عمران
مهندس احسان جعفری نیا
const@pardisiau.ac.ir
 روابط عمومی مجتبی همت نجفی
info@pardisiau.ac.ir
 مسئول اداره فناوری اطلاعات 
مهندس رضا آریانا
ict@pardisiau.ac.ir
 مسئول کارگزینی هیات علمی شهرزاد امجدی
faculty@pardisiau.ac.ir
 مسئول حراست
herasat@pardisiau.ac.ir