لطفا برای ورود به پست الکترونیک دانشگاه از لینک http://webmail.pardisiau.ac.ir استفاده نمایید.

ایمیل مسئولین دانشگاه


عنوان نام و نام خانوادگی 
ایمیل
 ریاست دکتر فرح حبیب           
pres@pardisiau.ac.ir
 معاونت مالی اداری بیژن خسرونژاد
finan@pardisiau.ac.ir
 معاونت پژوهشی دکتر سید امیرحسین گرکانی
research@pardisiau.ac.ir
 معاونت آموزشی
دکتر فائزه هاشمی
education@pardisiau.ac.ir
 معاونت دانشجویی  دکتر فائزه هاشمی
 معاونت عمران
مهندس سپهر رنجبر
const@pardisiau.ac.ir
 معاونت فرهنگی مجتبی همت نجفی
cul@pardisiau.ac.ir
 روابط عمومی مجتبی همت نجفی
info@pardisiau.ac.ir
 اداره فناوری اطلاعات 
مهندس رضا اریانا
ict@pardisiau.ac.ir
 اداره هیئت علمی شهرزاد امجدی
faculty@pardisiau.ac.ir
 حراست  مهندس حامد تجلی
tajali_hamed@yahoo.com