واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 14 آذر 1399

گروه تربیت بدنی

محسن طهماسبی پور

محسن طهماسبی پور

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
تربیت بدنی   کاردانی پیوسته دانلود دانلود
تربیت بدنی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته دانلود دانلود