واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 17 آذر 1400

پژوهش

  • جزییات خبر / پژوهش, اخبار پژوهشی
  • 27 آبان 1394
  • حمايت مالي و علمي از پايان نامه و رساله دانشجويانمعاونت مسكن و ساختمان از پايان نامه و رساله هاي دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري با موضوعات مرتبط به حوزه مسكن و ساختمان، حمايت مالي و علمي مي نمايد.

معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي به منظور استفاده از ظرفيت جامعه دانشگاهي در راستاي ارتقاي بخش مسكن و ساختمان كشور و همچنين كاربردي نمودن رساله ها و پايان نامه هاي دانشجويان مقطع دكتري و كارشناسي ارشد، از رساله و پايان نامه دانشجوياني كه موضوعات آنها مرتبط با مباحث اقتصادي، برنامه ريزي، اجتماعي و فني و مهندسي مسكن و ساختمان است در چارچوب ضوابط تعيين شده، حمايت مالي و  علمي مي نمايد.

 به منظور انجام هماهنگي و كسب اطلاعات بيشتر، در خصوص موضوعات برنامه ريزي و اقتصاد مسكن  با شماره تلفن 82244176 -جناب آقاي علي قائدي ( دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن) و موضوعات فني و مهندسي مسكن و ساختمان با شماره تلفن 82244199 - جناب آقاي محمدعلي رياحي نظري ( دفتر مقررات ملي ساختمان) و  با شماره تلفن 82244427 -جناب آقاي داوود نيك طلب(دفتر سازمان هاي مهندسي و تشكل هاي حرفه اي) تماس حاصل فرماييد.