واحد علوم و فناوری پردیس

دوشنبه 17 مرداد 1401

گزینش

گزینش

  • مسئول گزینش:
  •  
  • تلفن مستقیم: ۷۶۲۹۴۱۳۷
  • فکس:76294137  
  • پست الکترونیک: gozinesh@pardisiau.ac.ir
  • تلفن همراه:     
  • معرفی: