واحد علوم و فناوری پردیس

دوشنبه 17 مرداد 1401

مدیر آموزش

آقای رضا نوربخش

سمت: مدیر آموزش