واحد علوم و فناوری پردیس

دوشنبه 17 مرداد 1401

معاونت اداری مالی

 
 

      دکتر عادل مظلومی

     مقطع تحصیلی:دکتری 

     رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی                                             

   
  •  
  • معرفی معاونت اداری مالی: آموزش عالی شاخص اصلی پیشرفت یک کشور محسوب می شود و موجبات رقابت پویای یک کشور را در منطقه و جهان فراهم می کند. رسالت اصلی آموزش عالی تولید علم و تحقق سند چشم انداز کشور در حوزه جنبش نرم افزاری می باشد. حوزه معاونت اداری مالی متولی حمایت و پشتیبانی از عملکرد کلیه اجزا سازمان بوده و در نقش هسته حمایتی عمل می نماید. این حوزه در عین رعایت کلیه قوانین و مقررات به خدمت رسانی و پشتیبانی از برنامه های دانشگاه پرداخته و در جهت تحقق رسالت دانشگاه گام برمیدارد.