واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 28 تیر 1398

شرح وظایف کارشناسان مشاوره و راهنمایی دانشجویان

آدرس : شهر جديد پرديس-فاز 4 خیابان فردوس 7  |
تلفن : 11-76281010 

شرح وظايف مشاور

 تکمیل پرونده روانشناختی مراجعه کنندگان و ثبت اطلاعات مورد نیاز

 مصاحبه روان شناختی، ارزیابی، تشخیص و تعیین نوع مشکل

 طرح ریزی و اجرای فرایند تغییر، تعدیل یادرمان و پیگیری آن

شرکت در کارگاه های بازآموزی و همایشهای مرتبط به منظور دستیابی به اطلاعات روز حرفه ای

 ارائه اطلاعات و شرکت در تحقیقات و پژوهشهای مربوط

 همکاری در تهیه جزوات اطلاع رسانی(بروشور/تراکت..)برای دانشجویان و سایر واحدها

 همکاری در زمینه برنامه ها و طرح های پیشگیری به منظور کاهش یا رفع مشکلات

 شرکت در جلسات مرکز مشاوره

  انجام خدمات مشاوره تلفنی