واحد علوم و فناوری پردیس

دوشنبه 17 مرداد 1401

روسای پیشین

حداقل
معرفي روساي پيشين

 

 

 

مرحوم سيد داود فهمي از زمان تاسيس واحد در سال 1385 تا زمان رحلت(1386/05/31)

 

دكتر مالك مير هاشمي از تاريخ 1386/09/25 تا 91/09/12

 

دكتر نوروز هاشم زهي از تاريخ 1391/09/12 تا 1392/10/21


دكتر فرح حبيب از تاريخ 1392/10/21 تا تاريخ 1395/12/23