واحد علوم و فناوری پردیس

دوشنبه 17 مرداد 1401

رئیس فعلی

حداقل
رئيس فعلي


           دكتر حسين عباسپور از تاريخ 95/12/23 تا كنون

     ایمیل:

 pres@pardisiau.ac.ir

تلفن:76281630 - 021