واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 27 تیر 1398

مشاوره تحصیلی

آدرس : شهر جديد پرديس-فاز 4 خیابان فردوس 7  |
تلفن : 11-76281010 

مشاوره تحصيلي

 مشاوره در زمينه يادگيري بهتر ، نحوه مطالعه كارآمد و برنامه ريزي درسي.
 مشاوره در زمينه افزايش تمركز حواس و كاهش عوامل مزاحم در يادگيري.