مشاوره تحصيلي

 مشاوره در زمينه يادگيري بهتر ، نحوه مطالعه كارآمد و برنامه ريزي درسي.
 مشاوره در زمينه افزايش تمركز حواس و كاهش عوامل مزاحم در يادگيري.