واحد علوم و فناوری پردیس

جمعه 30 اردیبهشت 1401

گروه دروس عمومی و معارف

ابوطالب مختاری

سجاد فضلعلی

  • مدیر گروه: سجاد فضلعلی
  • کارشناس رشته: