واحد علوم و فناوری پردیس

دوشنبه 17 مرداد 1401

گروه مهندسی مکانیک

دکتر مهرداد قطره نبی

دکتر مجید عبداله زاده

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
مکانیک خودرو مهندسی تکنولوژی کارشناسی ناپیوسته دانلود دانلود
مهندسی مکانیک   کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
مکانیک خودرو خودرو کاردانی پیوسته دانلود دانلود
مکانیک خودرو خودرو کاردانی پیوسته دانلود دانلود
مکانیک خودرو - ورودی 99 به بعد خودرو کاردانی پیوسته دانلود دانلود
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
مهندسی مکانیک - ورودی 95 به بعد طراحی کاربردی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی (ورودی 95 به بعد) کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
 عنوان