واحد علوم و فناوری پردیس

دوشنبه 17 مرداد 1401

گروه مهندسی عمران

دکتر حمید رحمانی سامانی

دکتر یونس کماچی

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
مهندسی عمران عمران کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
مهندسی عمران سازه کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
مهندسی اجرایی عمران   کارشناسی ناپیوسته دانلود دانلود
مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود