واحد علوم و فناوری پردیس

دوشنبه 17 مرداد 1401

گروه مهندسی صنایع

دکتر مهرداد قطره نبی

دکتر مجید عبداله زاده