واحد علوم و فناوری پردیس

جمعه 30 اردیبهشت 1401

گروه مهندسی صنایع

دکتر مهرداد قطره نبی

دکتر مجید عبداله زاده