واحد علوم و فناوری پردیس

دوشنبه 17 مرداد 1401

گروه مهندسی برق

دکتر شیما علیزاده زنجانی

دکتر محسن کیا

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
مهندسي برق  کلیه گرایش ها کارشناسي پیوسته دانلود دانلود
مهندسی برق-شبکه ها  قدرت کارشناسی ناپیوسته دانلود دانلود
الکتروتکنیک ورودی 99 به بعد قدرت  کاردانی پیوسته دانلود دانلود
الکتروتکنیک- تاسيسات الکتريکي قدرت  کاردانی پيوسته دانلود دانلود
الکتروتکنیک - برق صنعتي قدرت  کاردانی پيوسته دانلود دانلود
مهندسی برق قدرت کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
برق قدرت  کاردانی ناپیوسته دانلود دانلود