واحد علوم و فناوری پردیس

دوشنبه 17 مرداد 1401

گروه معماری

دکتر فهیمه معتضدیان

دکتر امیر صناعی

  • مدیر گروه: دکتر امیر صناعی
  • مقاطع تحصیلات: کلیه مقاطع
  • کارشناس رشته: محمود حبیب نیا
  • اعضای هیات علمی گروه معماری: مشاهده اعضای هیات علمی
رشته مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
نقشه کشي معماري-معماري کاردانی پیوسته دانلود دانلود
معماري کارشناسی ناپیوسته دانلود دانلود
مهندسی معماري - 96 به قبل کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
مهندسی معماري - 97 به بعد کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
معماري داخلی کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
چارت قدیم معماری - نامرتبط کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
چارت قدیم معماری - مرتبط کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
معماری ورودی 97 به بعد کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
بازسازی پس از سانحه کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
معماری داخلی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
معماری منظر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
معماری - دکتری تخصصی دکتری تخصصی دانلود دانلود
معماری - شیوه نامه دوره دکتری دکتری تخصصی دانلود