واحد علوم و فناوری پردیس

دوشنبه 17 مرداد 1401

گروه حقوق

دکتر بابک شید

دکتر ایوب میلکی

  • مدیر گروه: دکتر ایوب میلکی
  • رشته تحصیلیحقوق و علوم سیاسی
  • کارشناس رشته: ابراهیم رحیمی
  • اعضای هیات علمی گروه حقوق: مشاهده اعضای هیات علمی
رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
حقوق ورودی 96 به بعد   کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
حقوق ورودی 95 به قبل   کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
حرفه ای حقوق ثبتی   کارشناسی ناپیوسته دانلود دانلود
حقوق تجارت بین الملل کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
حقوق تجارت بین الملل 1401 به بعد کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
حقوق جزا و جرم شناسی 1401 به بعد کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
 عنوان