واحد علوم و فناوری پردیس

دوشنبه 17 مرداد 1401

گروه حسابداری و مدیریت مالی

دکتر سعید صفانیا

دکتر سعید صفانیا

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
حسابداری علمی کاربردی کاردانی پیوسته دانلود دانلود
حسابداری علمی کاربردی کارشناسی ناپیوسته دانلود دانلود
مدیریت مالی   کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
حسابداری   کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
مدیریت بازرگانی   کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
مدیریت بیمه   کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
 عنوان