واحد علوم و فناوری پردیس

دوشنبه 17 مرداد 1401

گروه تربیت بدنی

محسن طهماسبی پور

حسین فتح اللهی

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
تربیت بدنی   کاردانی پیوسته دانلود دانلود
تربیت بدنی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته دانلود دانلود