واحد علوم و فناوری پردیس

دوشنبه 17 مرداد 1401

رشته های تحصیلی

ردیف کدرشته نام رشته کاردانی پیوسته کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ارشد دکتری
1 40130 الکتروتکتیک        
2 21301 حسابداری        
3 40433 نقشه کشی معماری        
4 40626 مکانیک خودرو        
5 21408 تربیت بدنی        
6 41052 کامپیوتر - نرم افزار        
7 40119 مهندسی برق        
8 40675 مهندسی مکانیک        
9 20803 حقوق        
10 41054 مهندسی کامپیوتر        
11 60220 معماری داخلی        
12 21245 مدیریت مالی        
13 21209 مدیریت بیمه        
14 21207 مدیریت بازرگانی        
15 60205 مهندسی شهرسازی        
16 60202 مهندسی معماری        
17 40310 مهندسی صنایع        
18 40401 مهندسی عمران        
19 41061 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر        
20 40323 ایمنی صنعتی و محیط کار        
21 20882 کارشناس حرفه ای حقوق - حقوق ثبتی        
22 70138 سخت افزار کامپیوتر        
23 70402 مهندسی اجرایی عمران        
24 41415 مهندسی برق - شبکه انتقال و توزیع        
25 60205 مهندسی شهرسازی        
26 21403 تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت         
27 41430 مهندسی تکنولوژی خودرو        
28 60206 معماری         
29 21301 حسابداری        
30 60216 برنامه ریزی شهری        
31 60215 طراحی شهری        
32 20805 حقوق - جزا و جرم شناسی        
33 20823 حقوق - تجارت بین الملل        
34 60202 مهندسی معماری        
35 60220 معماری داخلی        
36 60231 معماری متظر        
37 40055 مهندسی برق - قدرت        
38 40471 مهندسی عمران - سازه        
39   مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری        
40 40671 مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی        
41 40664 مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی        
42 40632 مکاترونیک        
43 60223 بازسازی پس از سانحه        
44 40389 مدیریت ساخت